Page Loader

Normativa de lloguer i política de cancel·lació

1. El lloguer d’un habitatge turístic es regula per la Legislació Turística vigent a Catalunya i, més concretament pel Decret 75/2020 de 4 d’agost.

2. L’import de la reserva correspon al 40% del total del lloguer. A la recollida de les claus, els llogaters faran efectiva la resta de l’import del lloguer, la fiança i la taxa turística. La taxa turística corresponent serà l'estipulada per l'administració competent, vigent a la data d'entrada de l'estada turística.

3. El dret d’ocupació de l’habitatge llogat començarà a partir de les 16h. del dia d’entrada i acabarà a les 10h. del dia de sortida. La recollida de claus es realitzarà a les nostres oficines situades a L’Escala, a l’Av. Ave Maria 2. El nostre horari és de 9 a 13,15h el dilluns, i de 9 a 13,15h i de 16 a 20h de dimarts a dissabte, diumenges i festius tancat . Els preguem s’ajustin a aquest horari, a fi de poder atendre’ls degudament. Es recomana que ens indiquin l’hora aproximada de la seva arribada. En cas que el client no reculli les claus ni efectui el pagament corresponent abans de les 24 hores següents a l’inici del dret d’ocupació de l’habitatge, l’agència no estarà obligada a mantenir la reserva i podrà disposar de l’allotjament per a d’altres possibles llogaters, llevat de notificació del retard en l’arribada per part del client i posterior acceptació de l’agència.

4. El dipòsit de garantia serà retornat una vegada supervisat l’allotjament. Entre les 9 i les 10 del matí del dia de sortida, els vindrem a visitar per a revisar l’habitatge. En el cas que no es realitzés la nostra visita, els preguem ens retornin les claus a les 10h. del matí. El client deixarà l’habitatge i el mobiliari en les mateixes condicions que el va trobar a la seva arribada.

5. Si durant la seva estada a l’apartament o casa se'ls trenca algun material o utensili (coberts, plats, gots, per exemple), els preguem el reemplacin per un d’igual o similar. Si es tracta d’algun element més important, cal que informin a l’agència del fet.

6. L’import del lloguer no inclou la neteja del dia de sortida. Per tant, els preguem deixin l’habitatge convenientment net i endreçat. En el cas que això no els fos possible, els preguem ens ho comuniquin per a contractar, a càrrec seu i d’acord amb les tarifes actuals, el servei de neteja. El fet de contractar aquest servei no pot ser pretext per no deixar la casa en condicions mínimes de neteja i amb el material i estris de cuina convenientment nets i guardats en el seu lloc corresponent.

7. En el cas que Vostès desitgin deixar la vivenda abans del dia i l’hora convinguts, els preguem ens ho facin saber per a concretar l’hora i lloc de l’entrega de les claus.

8. En el preu del lloguer s’inclou el consum d’aigua, electricitat i gas (si en disposa).En aquest darrer cas, quan la “bombona” s’esgoti, poden passar per les nostres oficines per recollir-ne una de plena, sense cap càrrec. Per seguretat, els preguem tanquin la clau de la bombona de gas, si en disposa, sempre que no s’utilitzin els serveis que alimenta. En relació als consums d’aigua i electricitat, els preguem evitin de fer-ne un ús excessiu, sobretot en el cas que l’habitatge disposi d’aire condicionat.

9. En l’import del lloguer no s’inclouen els llençols, les tovalloles ni els draps de cuina.

10. La presència d’un animal domèstic dins l’habitatge ha de ser prèviament autoritzat per l’agència. En aquest cas, el client és responsable de les molèsties que aquell pugui ocasionar (neteja, sorolls, danys, etc.).

11. En els allotjaments que formen part d’una comunitat de propietaris, cal respectar el reglament de règim intern, o els estatuts o normes que aquella tingui estipulades.

12. Els llogaters estan obligats a respectar la capacitat màxima permesa per allotjament. En el cas d’una Comunitat de Propietaris amb espais comuns (piscina, tennis, jardins), només en poden fer ús les persones que s’allotgin en l’habitatge.

13. No està permès treure de la casa o apartament cap element o moble propi de l’interior d’una vivenda (taules o cadires d’interior, sofàs, aparells elèctrics, etc.) amb l’excepció de material o mobiliari de la terrassa o jardí.

14. Com a prevenció al risc de robatori, no deixin objectes personals a l’exterior de la vivenda (terrasses i jardins), i tanquin bé totes les obertures exteriors, de portes i finestres, quan abandonin la vivenda o quan no controlin les possibles entrades. L’agencia no es responsabilitza dels objectes robats als llogaters. La pòlissa d’assegurança que cobreix aquesta casa / apartament només es fa càrrec dels bens del propietari.

15. Es prega evitar sorolls que puguin molestar als veïns, sobretot a partir de les 22 hores de la nit.

16. FINQUES GUANTER està a la seva disposició per a informar-los i ajudar-los durant la seva estada. Els preguem en el cas que Vostè detectés alguna mancança, avaria, o tinguessin alguna reclamació a fer, ens ho comuniqui de seguida. Procurarem donar solució al problema el més aviat possible. No és, en cap cas, responsabilitat de FINQUES GUANTER, qualsevol perjudici ocasionat per una causa externa que no tingui res a veure amb la propietat llogada. Això sí, l’agència es compromet, en tot moment, a fer les gestions que estiguin al seu abast per solucionar el problema o, si més no, reduir-lo.

17. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ
17A. La cancel·lació per part del client de la reserva efectuada donarà lloc a les següents penalitzacions:
· 25% de l'import ja abonat, a compte de la reserva (10% del total del lloguer), si es cancel·la amb més de dos mesos d'antelació a la data d'entrada.
· 50% de l'import ja abonat, a compte de la reserva (20% del total del lloguer), si es cancel·la entre dos mesos i els quinze dies anteriors a la data d'entrada.
· 100% de l’import ja abonat, a compte de la reserva (40% del total del lloguer), si la cancel·lació es realitza durant els quinze dies anteriors a l'entrada de l'estada turística.
· Sempre es tindrà en compte que l’import corresponent a la reserva és del 40% del total del lloguer i, per tant, la penalització es calcularà sobre aquest percentatge.

17B. Els motius d’aquesta cancel·lació per part del client inclouen qualsevol tipus de causa, sigui per impediment sanitari i/o per motius aliens al client i a l’agència de lloguer turístic, fins i tot, en el cas que sigui degut a un estat d’alarma nacional o internacional o qualsevol altra excepcionalitat (per pandèmies mèdiques o d’altres causes polítiques o socials) que no impedeixi totalment el desplaçament per tancament de fronteres, regions o d’altres divisions administratives. Només en el cas d’impediment de desplaçament obligatori i forçat per les autoritats competents, l’agència retornarà el 100% de la reserva efectuada.

17C. El compromís de lloguer no inclou, per part de l’agència, cap tipus d’assegurança en referència a l’anul·lació de la reserva. El client pot contractar una assegurança amb l’entitat que cregui convenient, i amb el condicionat que aquesta tingui estipulada.

18. CLÀUSULA SITUACIÓ DE SEQUERA.
Seran d'obligat compliment per ambdues parts contractants les mesures per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el territori que acordi la Generalitat de Catalunya i/o altres administracions públiques competents. En compliment de la normativa poden quedar afectats serveis que no es podran portar a terme amb normalitat sense que aquest fet comporti cap tipus d'indemnització.

19. Finalment, la reserva d’un allotjament turístic implica l’acceptació, per part del client, de la normativa general i política de cancel·lació que conté el present document.